Allmänna villkor

Gäller Fr.o.m. 2014-12-31 och tills vidare.

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för nedan angiven tjänst som Desiderium AB, 556976-2163, Box 21, 774 21 Avesta genom sitt varumärke ”Min egen vilja” (”Min egen vilja”) tillhandahåller privatpersoner (”Användare”) och som omfattar digitala tjänster med ett digitalt konto för att lagra elektronisk information (”Tjänsten”) inklusive eventuella andra funktioner och tjänster som Min egen vilja från tid till annan kan komma att erbjuda. Kommersiella aktörer får inte nyttja tjänsten utan upprättande av avtal med oss.

Avtal ingås när Användaren registrerar ett konto hos Min egen vilja via dess webbapplikation, www.minegenvilja.se (webbapplikation).

Användare förbinder sig att följa dessa allmänna villkor och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Min egen vilja från tid till annan publicerar via webbapplikationen.

2. Tjänsten
Åtkomst till Tjänsten sker genom inloggning med elektroniskt BankId eller personlig kod eller något av de åtkomstalternativ som Min egen vilja från tid till annan anvisar via webbapplikationen.

Tjänsten innebär att Användare på sitt konto kan lagra uppgifter av personlig art till bl.a. vägledning för anhöriga och andra, vilka valts av Användare att få tillgång till informationen, den dag då Användaren inte längre kan föra sin talan. En mer detaljerad beskrivning av Tjänsten och dess funktioner finns på webbapplikationen.

3. Priser och avgifter
För användning av Tjänsten skall Kunden erlägga betalning i enlighet med vid var tid gällande pris, vilket anges på webbapplikationen. Samtliga priser är inklusive mervärdesskatt.

Min egen Vilja har rätt att en gång per år, med början den 1 januari 2016, ändra sina priser och avgifter med utgångspunkt i förändringen i IT-Konsultindex, Statistiska Centralbyrån, varvid basperioden skall vara kvartal 3, 2014, som skall jämföras med indexvärdet för kvartal 3 kommande år, samt när förändringar i Min egen viljas marknads- eller kostnadsstruktur påkallar ändring.

4. Betalningsvillkor
Betalningsvillkor och övriga villkor kring köpet finns i Köpvillkoren.

5. Ändring i Tjänsten
Min egen vilja har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsten. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar i Tjänstens design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör eller ändras och/eller att förutsättningarna för åtkomst av Tjänsten ändras. Om sådana ändringar inte godkänns av en Användare har Användaren alltid rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 12 nedan.

6. Tillgänglighet
Tjänsten är normalt tillgänglig 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Min egen vilja garanterar inte och ansvarar heller inte för att Tjänsten är fri från eventuella fel, förseningar eller avbrott. Driftstopp kan tillfälligt förekomma för serviceändamål.

7. Användares ansvar
Användare ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av Tjänsten, t.ex. åtkomst till Internet, webbläsare.

Användare ansvarar för riktigheten av den information som Användaren lagrar vid användandet av Tjänsten. Min egen vilja ansvar inte för innehållet i av Användaren lämnad information.

Användare ansvarar själv för att personlig kod eller tillgång till personligt elektroniskt BankId inte kan användas av obehörig person. Om risk härför föreligger, är Användaren skyldig att omedelbart ändra sitt lösenord.

8. Användning och missbruk av Tjänsten
Användare kan ge anhörig eller annan person tillgång till information som Användaren genom Tjänsten lagrat på kontot och ansvarar för de villkor som ger annan möjlighet att använda Tjänsten.

Användare är skyldiga att, utöver dessa allmänna villkor och eventuella ordningsregler och instruktioner som Min egen vilja från tid till annan publicerar, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Tjänsten. Användare får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Min egen vilja eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Användare får således t.ex. inte via Tjänsten hantera elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande E-Försändelser, som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp. Användaren får inte ladda upp virus eller annan skadlig programvara.

Min egen Vilja äger, efter eget val och utan föregående meddelande, stänga av Tjänsten om Min egen vilja har skälig anledning att misstänka att Användare lagrat information i strid med denna punkt 9. Min egen vilja äger rätt att sedan sådan information konstaterats, radera informationen och säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

9. Behandling av personuppgifter
Alla personuppgifter som Användaren lämnar till Min egen vilja vid nyttjandet av Tjänsten behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (”PUL”). Användaruppgifter får endast registreras av den person som uppgifterna avser. Personuppgifterna kommer att behandlas för att administrera Tjänsten samt Avtalets fullgörande. Härutöver kan personuppgifter komma att behandlas för statistik- och marknadsföringsändamål samt för affärsutveckling.

Användaren samtycker till denna användning genom att lämna sina uppgifter.
Min egen vilja är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som behandlas. Min egen vilja är skyldig att kostnadsfritt efter en Användares skriftliga begäran en gång per kalenderår lämna ut information om vilka personuppgifter som behandlas om Användaren. Min egen vilja är även skyldig att på Användares begäran, rätta, blockera eller utplåna uppgifter som inte har behandlats i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).

10. Ansvar och Ansvarsbegränsningar
Min egen vilja ansvarar endast mot Användaren för oaktsamma eller uppsåtliga handlingar som företagits av anställda eller andra för vilka Min egen vilja ansvarar. Min egen vilja ansvarar endast för styrkta och skäliga kostnader som utgör direkt skada. Skadeståndsbeloppet är begränsat och motsvarar högst, under varje tolvmånadersperiod, ett belopp motsvarande en fjärdedel (25 %) av prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).Min egen vilja ersätter inte Användare för indirekta kostnader, skador eller förluster.

Krav på ersättning måste framställas senaste trettio (30) dagar efter det att Användaren märkt eller borde märkt skadan. Om så inte sker förlorar Användaren rätten att göra kravet gällande.

11. Befrielsegrund
Min egen vilja är befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför Min egen viljas kontroll som Min egen vilja inte skäligen kunde förväntats ha räknat med och vars följder Min egen vilja inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

12. Avstängning och Avslutande av Tjänsten
Min egen vilja har rätt att stänga av Tjänsten för en Användare, helt eller delvis, och säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Användaren bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet.

En Användare har rätt att när som helst säga upp Avtalet genom att meddela Min egen vilja att Användaren önskar avregistrera sitt konto.

Vid Användarens död upphör Avtalet. Efter Användarens död kan annan behörig person som Användaren anvisat utan kostnad under en begränsad tidsperiod av 6 månader ha tillgång till Tjänsten för att läsa av Användaren lagrad information. Tjänsten avslutas därefter.

Min egen vilja har även rätt att avsluta Tjänsten för en Användare, helt eller delvis, och säga upp Avtalet genom skriftlig underrättelse till Användaren med minst tre (3) månaders uppsägningstid.

13. Sekretess
Min egen vilja ska iaktta sekretess avseende Användarens användning av Tjänsten och innehållet i lagrad information. Min egen vilja förbehåller sig dock rätten att lämna ut information som Min egen vilja är skyldigt att avslöja eller lämna ut på grund av myndighetsbeslut.

14. Immateriella Rättigheter
Samtliga rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter, till Tjänsten som Min egen vilja tillhandahåller utgör Min egen vilja eller dess rättighetsinnehavare egendom och är skyddat enligt lag.

15. Villkorsändringar
Min egen vilja förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i dessa allmänna villkor. Villkorsändringar meddelas 30 dagar innan ändringen träder i kraft och publiceras på Webbapplikationen. Min egen vilja har dock alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

16. Force majeure
Min egen vilja svarar inte för bristande uppfyllelse av förpliktelse enligt Avtalet om anledningen till den bristande uppfyllelsen beror på omständighet som stått utanför Min egen viljas kontroll och som försvårar att förpliktelsen utförs. Sådana omständigheter kan vara, eller vara resultat av, blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, myndighetsingripanden, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i allmänna kommunikationer (inklusive telekommunikationer) samt felaktig eller utebliven tjänst från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits.

17. Tvistlösning
Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist rörande tolkning eller tillämpning av Avtalet ska Min egen vilja och Användaren i första hand försöka komma överens. Om tvisten inte kan lösas av parterna skall tvisten prövas av allmän domstol.

Gå vidare AvbrytDu måste godkänna Allmänna vilkoren innan du skapar din profil.